Algemene voorwaarden

Pedicure Pes Optimus hanteert algemene voorwaarden, die bij de opdrachtbevestiging aan de cliënt ter hand worden gesteld.

De algemene voorwaarden luiden:

 1. Pedicure Pes Optimus is een handelsnaam van gediplomeerd Medisch Pedicure Inna Koretska, een eenmanszaak gevestigd te Voorburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74911910. Het correspondentieadres van Pedicure Pes Optimus is Laan van Nieuw Oosteinde 101, 2274 EB Voorburg.
 2. De cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het eerste consult. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Pes Optimus en de cliënt waarop Pedicure Pes Optimus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Inspanning Pedicure Pes Optimus
  De pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Pes Optimus Inna Koretska Ambulant Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Garantie
  Pedicure Pes Optimus geeft de cliënt 3 werkdagen garantie op de behandeling. De cliënt dient binnen deze termijn (telefonisch) contact op te nemen voor het melden van de klacht en het maken van een tussentijdse afspraak voor nabehandeling. Deze garantie vervalt indien: de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd of de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
 5. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Pes Optimus Inna Koretska Ambulant Medisch Pedicure melden.
 6. Persoonlijke hygiëne
  De cliënt moet voor de behandeling ervoor zorgen dat nagellak/gel/acryl verwijdert is. Wanneer het niet zo is worden extra kosten in rekening gebracht. Dit tarief staat vermeld op de website.
 7. Betaling
  Pedicure Pes Optimus Inna Koretska Ambulant Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via iDEAL of via Tikkie te voldoen. Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Pedicure Pes optimus alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden.
 8. Aansprakelijkheid en eventuele klachten
  • Als ProVoet-lid sta ik ingeschreven op de collectieve aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven (AVB) van ProVoet.
  • Pedicure Pes Optimus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Pes Optimus is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

© 2024 Pedicure Pes Optimus. Alle rechten voorbehouden.