Privacy policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Pedicure Pes Optimus. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Pedicure Pes Optimus.
U dient zich ervan bewust te zijn dat pedicurepesoptimus.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en de diensten van Pedicure Pes Optimus geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Pedicurepesoptimus.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Persoonlijke gegevens
  De cliënt voorziet Pedicure Pes optimus voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Pes optimus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Pedicure Pes optimus Inna Koretska Ambulant Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (elektronisch) klantenbestand. Pedicure Pes optimus behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Geheimhouding
  Pedicure Pes Optimus Inna Koretska Ambulant Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure Pes Optimus Inna Koretska Ambulant Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 3. Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Pes Optimus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de behandeling;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Pes Optimus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht.

  Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Pes Optimus, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 4. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Pedicure Pes Optimus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op internet;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Pes Optimus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Pes Optimus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 5. Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan mij geeft  kan ik  aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak  ik gebruik van een derde partij voor: Pedicure Pes Optimus geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 6. Binnen de EU
  Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 7. Minderjarigen
  Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 8. Bewaartermijn
  Inna Koretska, medisch pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 9. Beveiliging
  Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens medisch pedicure Pes Optimus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn software systemen;
  • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.
 10. Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
 11. Cookies
  Via de website verzamelen wij mogelijk gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
  Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van pedicurepesoptimus.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 12. Cookies uitzetten
  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 13. Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 14. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 15. Vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of schriftelijk via onderstaande gegevens:

Pedicure Pes Optimus
t.a.v. Inna Koretska
Laan van Nieuw Oosteinde 101
2274 EB Voorburg

© 2024 Pedicure Pes Optimus. All rights reserved.